Cele statutowe

  Celem Stowarzyszenia jest:

 

 

 

1. Dawanie dobrego przykładu innym i eksponowanie w społeczeństwie wzorców zdrowego stylu życia, poprzez osobistą abstynencję od alkoholu i innych używek.

2. Niesienie wszechstronnej pomocy ludziom uzależnionym w kształtowaniu własnego rozwoju i odzyskanie właściwej postawy w najbliższym otoczeniu, rodzinie, zakładzie pracy, środowisku.

3. Prowadzenie działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki, kultury i sportu w zakresie wiedzy o alkoholu i narkotykach, niebezpieczeństw z nimi związanych oraz propagowanie idei trzeźwości wśród dzieci i młodzieży uwzględniając osoby niepełnosprawne.

4. Doskonalenie umiejętności pomagania innym i niesienie pomocy zwłaszcza osobom dotkniętym różnymi uzależnieniami.

5. Współdziałanie z różnymi organizacjami i instytucjami w zakresie niesienia pomocy rodzinom w sytuacjach kryzysowych oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

6. Udzielanie pomocy rodzinom dotkniętym przemocą, wynikającą z nadużywania alkoholu i innych używek.

7. Udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

8. Prowadzenie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

9. Prowadzenie działalności charytatywnej.

10. Ochrona i promocja zdrowia.

11. Promocja i organizacja wolontariatu.

12. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

13. Promowanie abstynencji i trzeźwego stylu życia.

Powyższe cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:

1. Inicjowanie i prowadzenie grup samopomocowych, grup treningu umiejętności społecznych dla osób, które przeszły lub powinny przejść leczenie odwykowe i ich rodzinom jak i dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

2. Organizacja szkoleń dla osób, które chcą nieść pomoc osobom uzależnionym od alkoholu, ofiarom przemocy i osobom stosującym przemoc.

3. Prowadzenie stałej działalności informacyjnej, jak również profilaktycznej i wychowawczej wśród dzieci i młodzieży w zakresie kontaktu z alkoholem i innymi używkami.

4. Prowadzenie działalności doradczej, szkoleniowej i informacyjnej związanych z realizacją celów statutowych.

5. Organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych, turystycznych i sportowych na rzecz środowiska rodzin z problemem uzależnień od alkoholu i innych używek.

6. Uczestnictwo w konsultacjach dotyczących tworzenia przepisów prawnych zmierzających do ograniczenia dostępności do alkoholu i innych używek organizowanych przez instytucje państwowe i samorządowe.

7. Organizowanie wypoczynku i czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych ze środowisk zagrożonych problemem uzależnień.

8. Gromadzenie funduszy na realizację zadań statutowych.

9. Udostępnianie miejsca spotkań i rozwoju psychologicznego dla rodzin abstynenckich, prezentowanie prawidłowych form spędzania wolnego czasu oraz treningi zachowań społecznych.

10. Organizacja różnego rodzaju zajęć rehabilitacyjnych skierowanych do osób uzależnionych i członków ich rodzin.

11. Nawiązywanie współpracy ze wspólnotami AA, AL-ANON, AL-ATEEN, DDA.

12. Współpraca z służbą zdrowia w zakresie leczenia choroby alkoholowej i rehabilitacji osób uzależnionych i współuzależnionych.

13. Stowarzyszenie może realizować swoje cele w ramach działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego w zakresie określonym w Polskiej Klasyfikacji Działalności jako:

79.12.Z Działalność organizatorów turystyki

85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

 

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.